هورمون های تیرویید و اهمیت سنجش آن ها

نقش های زیستی

  افزایش میزان سوخت و ساز پایه اثر اصلی هورمون های تیروئید است. این هورمون هاسوخت و ساز قندها و چربی ها را افزایش می دهند. آنها باعث تحریک ساختن پروتئین نیزمی شوند. بنابراین هورمون های تیروئید برای رشد طبیعی ضروری هستند. از نقش های دیگرآنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:           

                    

  • افزا یش تعداد و اندازه میتوکندری ها و افزایش فعالیت آنزیم هایی که در سوختو ساز درگیر هستند.

  • افزایش جذب گلوکز از دستگاه گوارش

  • تحریک روند نوسازی گلوکز

  • تقویت اثر کاتکول آ مین ها و انسولین

  • افزایش برون ده قلبی و گاهی نیروی انقباظ ماهیچه قلب

  • نمو طبیعی دستگاه عصبی مرکزی به خصوص میلین دار شدن رشته های عصبی و افزایشتوانایی های ذهنی

 

 چگونگی کارکرد

  هورمون های تیروئید چربی دوست هستند و به آسانی از غشای سلول ها می گذرند. گیرند‌های این هورمون ها درون سلول و در هسته جای دارند. اتصال آنها به گیرندههایشان، رونویسی از ژن ها و درنتیجه ساختن پروتئین را تحت تأثیر قرار می دهد. البته، شواهدی در دست است که از اثر مستقیم هورمون های تیروئید بر میتوکندری ها وپروتئین های ناقل غشاء حکایت می‌کنند.

 عوامل اثرگذار بر ترشح

  تولید و ترشح هورمون های تیروئیدی را هورمون تحریک کننده تیروئید ( TSH یاتیروتروفین) تنظیم می کند. خود این هورمون از غده هیپوفیز ترشح می شود و ترشح آن یاهورمون آزاد کننده تیروتروفین ( TRH ) افزایش می یابد که در هیپوتالاموس ساخته میشود. سوماتوستاتین و بازخورد هورمون های تیروئیدی، اثرات TSH راکاهش می دهند. هورمون های تیروئید نیز با اثرگذاشتن بر هیپوتالاموس می توانند ترشح TRH را کاهشدهند.

 نارسایی ها

  عوارض ناشی از اختلالات تیروئید به صورت کم کاری یا پرکاری بروز می کند. کمکاری تیروئید به کندی خود را نشان می دهد. کم کاری به دلایل زیر ممکن است رخ دهد:

 

  • ناتوانی غده تیروئید در ساختن هورمون های تیروئید؛ به علت کمبود ید یا فقدانآنزیمهای مورد نیاز برای تولید هورمون

  • اختلال در ترشح TSH از غده هیپوفیز

  • اختلال در ترشح TRH از هیپوتالاموس

  • نوعی بیماری خود ایمنی که به تخریب سلول های غده تیروئیدی می انجامد و بهبیماری هاشیموتو مشهور است.

  • مقاومت بافت هدف به هورمون های تیروئید به علت نقص مادرزادی در گیرنده هایهورمون های تیروئید

 

  معمول ترین علت پرکاری تیروئید بیماری گریوز است. این بیماری نوعی بیماری خودایمنی است که به علت تولید پادتن علیه گیرنده TSH ایجاد می شود. این پادتن باعثتحریک بیش از اندازه این گیرنده ها و بنابراین تقویت تولید و ترشح هورمون هایتیروئید می شود . از عوامل دیگر می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

  • سلولهای سرطانی تولید کننده TSH در غده هیپوفیز

  • سلولهای سرطانی ترشح کننده TRH در هیپوتالاموس

  • تجویز بیش از اندازه ید

  


  پرکاری

  کم کاری

  افزایش دمای بدن

  خشکی پوست

  افزایش فشار خون

  ریزش مو

  کاهش وزن

  کندی رشد

  افزایش اشتها

  سفتی ماهیچه ها

  تعرق فراوان

خواب آلودگی، احساس خستگی

  پریشانی و نگرانی

  کاهش ضربان قلب

  قطع قاعدگی

  یبوست

  گواتر

  گواتر

 

 

 اهمیت اندازه گیری

 

  باوجود تبدیل شدنبهدر بافت های محیطی، باز هم مقداردر خون ازبسیار بیشتر است. بنابراین، اندازه گیریبه طور معمول ضروری نیست. به عنوانمثال، در شروع کم کاری تیروئید با کاهش فعالیت تیروئید، کاهش می یابد ولی چون دربافت های محیطیبهتبدیل می شود ، مقدارکاهش نمی یابد. زیرابیشتری بهتبدیل می شود. از این رو، با وجودی که در این شرایط رابطه معکوسی بینو TSH وجود دارد، اما تغییر چندانی در میزانمشاهده نمی شود. بنابراین، اندازه گیری آنبه تشخیص کمکی نمی کند. اما ، در دو مورد اندازه گیریضروری است.

 

  • اشکال در عملکرد بافتهای محیطی کهرا بهتبدیل می کنند. در این مورد،با وجودی که سطح TSH وعادی است، اما سطحپایین است. در این مواقع، به جایتولیداز ، هورمون غیر فعالی به نام rT۳ (تری یدوتیروئین معکوس) ساخته میشود. با توجه به این که اندازه گیری rT۳ انجام نمی شود، به اندازه گیریبسنده میشود. کاهش ، بیان کننده اختلال در بافتهای محیطی است.

 

  • تیروتوکسیکوز T۳ . در این حالت، با وجود عادی بودن سطحو TSH ، به دلیلافزایش تولیددرتیروئید، مقدار آن در خون بالا می رود و چون هورمون فعالاست، عوارض پرکاری تیروئید را در غیاب افزایشو TSH مشاهده می شود

/ 2 نظر / 14 بازدید
ساجده فاضلی

من که سر در نیاوردم خواهر [بغل] ادبیات فارسی می خونم ... عاشق رشته ام هستم[قلب] بوووووووووووووس سبز باشید عزیزم[گل]

مجید

مطالب روان و خوبه ولی روی صفحه خیلی بد رنگ ظاهر میشه طوری که خونده نمیشه