شمارش انگل مالاریا در خون محیطی

برای شمارش انگل مالاریا مواردباید زیر را مد نظر داشت
1- شمارش انگل در گسترش ضخیم انجام می شود
2-شمارش انگل در مقابل گلبول های سفید انجام می شود
3-تعداد انگل را در میکرولیتر خون گزارش می کنیم.


توجه : در گسترش نازک  تعداد انگل را در مقابل گلبول قرمز شمارش می کنیم
درگسترش ضخیم اولین فیلد میکروسکوپ را می بینیم وتعداد گلبول سفید را شمارشمی کنیم ، سپس تعداد انگل غیر گامتوسیت (چون در مقاومت دارویی بی اثرهستند) را در همان فیلد شمارش می کنیم وادامه می هیم تا وقتی که تعدادگلبول های سفید شمارش شده بیشتر از 200 باشد بطور استاندارد 200 گلبولسفید را باید بشماریم ( بشتر از 200 اشکال ندارد ولی نباید کمتر باشد(.
سازمانبهداشت جهانی می گوید در هر میکرولیتر خون 8000 گلبول سفید در نظر بگیرید، بنابراین می توان با استفاده از یک تناسب تعداد انگل را در هر میکرولیتر خون محاسبه کرد.   

     تعداد انگل در میکرولیتر خون   =   تعداد گلبول سفید شمارش شده  / 8000 * تعداد انگل شمارش شده

  
درگسترش نازک  می توانیم تعیین کنیم که چند درصد گلبول های قرمز آلوده هستندبدین صورت که تعداد انگل را در مقابل 1000تا 2000 گلبول قرمز شمارش میکنیم، (نباید کمتر از 1000 گلبول قرمز را شمارش کنیم) ودر نهایت درصدگلبول های قرمز آلوده از روش زیربدست میآید                                

درصد گلبول های قرمز آلوده= تعداد گلبول های قرمز شمارش شده /100* تعداد انگل شمارش شده 
درپلاسمودیوم  فالسی پاروم خیلی اهمیت دارد که درصد گلبول های قرمز آلوده رابدست بیاوریم زیرا بیشتر از 10 در صد آلودگی حالت خیلی خطر ناک در نظرگرفته می شود (نرمال آلودگی در فالسی پاروم 3 تا4 درصد ودر ویواکس 1 تا 2درصد می باشد( .

یک روش دیگر جهت تعیین میزان انگل وجود دارد که در گسترش ضخیم انجام می شود ولی زیاد علمی نیست.
اگر در صد میدان 10-1 انگل وجود داشته باشد                               1+
اگر در صد میدان 100-11 انگل وجود داشته باشد                           2
اگر در یک میدان 10-1 انگل وجود داشته باشد                                3
اگر در یک میدان بیشتر از 100 انگل وجود داشته باشد                     4+ 
                                            

 

/ 0 نظر / 26 بازدید