شناسایی کلی اسیدهای آمینه

 

نین هیدرین طی واکنش زیر باعث دآمینه شدن و دکربوکسیله شدن یک اسید آمینه آلفا آمین میشود و اسکلت اسید آمینه به صورت یک آلدئید باقی میماند.

نین هیدرین  با 19 نوع اسید آمینه موجود در ساختمان پروتئینها واکنش نشان میدهد و ترکیب آبی رنگی پدید می آورد که در اثر حرارت تقریبا ارغوانی میشود، پرولین و هیدروکسی پرولین با نین هیدرین رنگ زرد ایجاد میکنند.

بخش عملی

3 میلی لیتر اسید آمینه را در یک لوله آزمایش ریخته و سپس چند قطره نین هیدرین یکدهم درصد در استون به آن اضافه نمائید و پس از مخلوط کردن به مدت 10 دقیقه در حمام آب جوش قرار دهید. ایجاد رنگ آبی متمایل به بنفش نشانه مثبت بودن واکنش یا به عبارت دیگر نشانه وجود اسید آمینه در محیط است.

تهیه نین هیدرین :

l       پودر نین هیدرین :  g5/3

l       استن : ml 50

l       بوتانول : ml 50

     استن و بوتانول را مخلوط کرده و سپس پودر نین هیدرین را اضافه نمایید.

Ø      معرف را در ظرف تیره و در دمای اتاق نگهداری کنید.

روش تهیة ویتامین K1

l       پودر ویتامین K1 :  g2/0

l       اتانول : ml 20 

    پودر ویتامین K1 را روی قطعة کوچکی از فویل آلومینیومی استریل وزن کرده و در شرایط آسپتیک به اتانول در یک بطری استریل اضافه کنید. غلظت محلول ذخیره mg/ml 10 است.

    غلظت نهایی محلول برای محیط های مایع µg/ml 1/0 و برای محیط های آگاردار µg/ml 10 است (یعنی ml 01/0 از محلول ذخیره در یک لیتر براث و ml 1 از محلول ذخیره در یک لیتر آگار). برای رقیق سازی بیشتر از آب مقطر استفاده کنید.

Ø      محلول ذخیره را در ظرف تیره و در یخچال نگهداری کنید.

 / 1 نظر / 86 بازدید
نگین

سلام مطالب خیلی خوبی دارید ولی چرا سر تیتر مطالب را دسته بندی نکرده اید که بهتر بشه استفاده کرد؟!!! اگر ممکنه این کارو بکنید در ضمن ادامه آزمایشات شناسایی آسید امبنه را خواهشا بنویسید. خیلی خیلی ممنون