روش کار و اندازه گیری جذب یک محلول


 

آزمایش 1 - بهترین طول موج برای اندازه گیری غلظت یک محلول رنگی چیست؟


می دانید که از تجزیه نور سفید نورهای مختلف رنگی حاصل می شود که در  قسمت مرئی دارای طول موجهای زیر می باشد.

     بنفش 420-430،  آبی470-490،    سبز520-550   ، زرد580


انتخاب طول موج مناسب جهت اندازه گیری جذب

 

محلول مورد آزمایش رادرمعرض تابش نورهایی با طول موجهای مختلف قرارداده OD های قرائت شده  را یادداشت می کنیم.

نمودار جذب برحسب طول موج را رسم می کنیم.

طول موج منا سب ،طول موجی است که ماکز یمم جذب را دارد.

روش انجام آزمایش

آزمایش 2 - جهت رسم منحنی دانسیته اپتیک بر حسب غلظت های مختلف:

6 لوله آزمایش انتخاب کرده آن ها را از 1 تا 6 شماره گذاری کنید

به ترتیب در آنها 0 ؛1، 2، 4، 6 و 8 میلی لیتر محلول بروموفنل( mg/L10 )  بریزید.

سپس به ترتیب 10 ، 9 ،8 ، 6 ،4 و2 میلی لیتر آب مقطر بریزید.

صفر دستگاه را با لوله شماره 1 میزان کنید.

مقدار دانسیته اپتیک لوله های بعدی را در 580 میلی میکرون اندازه بگیرید

منحنی تغییرات دانسیته اپتیک بر حسب غلظت محلول رسم نمائید.

در صورتیکه منحنی از قانون بیر متابعت کند به صورت یک خط مستقیم خواهد بود.

 

دو نکته : عملی

1-   در قرائت OD نتایج، زمانی قابل اطمینان است که:

                              0.7 < OD <0.1

بنابر این غلظت مجهول اگر زیاد باشد باید آنرا با حلال مربوطه طوری رقیق نمود که OD آن در حدود بیان شده قرار گیرد.

در این صورت ضریب رقت را باید در محاسبه منظور نمود.

2-            اگر قرائت OD چندین مجهول پشت سر هم بخواهد  انجام گیرد در فواصل قرائت باید دستگاه را با شاهد (BLANK) روی صفر OD تنظیم نمود./ 0 نظر / 76 بازدید