روش استاندارد گزارش زمان پروترومبین (PT) با بهره گیری از شاخص INR

 

بیماران تحت درمان با داروهای ضد انعقاد خوراکی نیاز به تعیین دقیق زمان PT دارند، ولی وجود منابع مختلف ترومبوپلاستین (نظیر نوع خرگوشی، گاوی و انسانی) در کیتها موجب بدست آمدن زمانها و درصد فعالیتهای متفاوت از یک نمونه (بیمار، پلاسمای کنترل تجارتی یا مخلوط پلاسمای ذخیره *۱ ) میشود. این موضوع سبب ارائه پیشنهاد کمیته بین المللی استاندارد کردن

آزمایشگاههای تشخیصی طبی (NCCLS) مبنی بر ارزیابی حساسیت ترومبوپلاستین های تجاری توسط یک ترومبوپلاستین مرجع گردید، که این عمل توسط کارخانه های تولید کننده ترومبوپلاستین صورت گرفته و تحت عنوان عددی بنام ISI ۲ گزارش میگردد.

 


ISI (ضریب حساسیت بین المللی) عددی است حاصل از مقایسه ترومبوپلاستین های تجاری با ترومبوپلاستین مرجع که توسط سازمان

 

 

 

 

 جهانی بهداشت (WHO) تائید شده باشد. این عدد توسط کارخانه تولید کننده ترومبوپلاستین با توجه به روش بکار رفته در اندازه گیری PT (دستی یا دستگاهی) در بروشور هر کیت ذکر شده است.

ابتدا در هر آزمایشگاه PT یک مخلوط پلاسمای ذخیره (Pooled Plasma) یا پلاسمای کنترل تجاری نرمال را ۱۰ بار اندازه گرفته وبابدست آوردن متوسط زمان بدست آمده (دارای فعالیت ۱۰۰%) میتوان (PT Ratio) PR را برای هر بیمار مطابق فرمول زیر محاسبه نمود :

 

PR =

PT بیمار

--------------------------------------------

میانگین PT پلاسمای کنترل یا Pooledplasma

با بدست آوردن این نسبت و دانستن ISI (در بروشور هر کیت مقدار آن ذکر شده است) میتوان با استفاده از فرمول زیر INR * ۳ را برای هر بیمار تعیین و گزارش نمود:

INR = (PR)ISI

۴* Log (INR) = ‌S‌ - Log (PR)

با تبدیل زمانPT به INR تاثیر عواملی مانند نوع ترومبوپلاستین مصرفی حذف می گردد و جوابهای آزمایشگاههای متعدد و با کیت متفاوت همگون خواهد شد. لذا پزشکان از لحاظ درمان میتوانند به یک پاسخ دقیق تر متکی باشند

/ 0 نظر / 176 بازدید