شمارش گلبول قرمز R.B.C

Red Blood Cell

هدف : شمارش گلبول قرمز در یک میلی متر مکعب خون

شرح آزمایش

وسایل آزمایش:
پنبه – الکل – لانست – ملانژور قرمز – محلول هایم نمکی - لام نئو بار

روش کار:
ابتدا نوک انگشت را توسط پنبه آغشته به الکل ضد عفونی میکنیم . بعد توسط یک ضربه لانست نوک انگشت را سوراخ کرده, خون جریان پیدا میکند و یک ملانژورقرمزتمیز وخشک انتخاب می کنیم سپس ملانژور را افقی نگهمیداریم و  خون را تا علامت مانده داخل ملانژورمیکشیم (اگر خون به خوبی  بالا نرفت لوله لاستیکی رابه ته ملانژور وصل میکنیم و سر دیگر لوله را دردهان میگذاریم نوک ملانژور را داخل خون میگذاریم و با دهان خون را بالا می کشیم.)
مهم است که ازورودحباب هوا  به داخل ملانژور جلوگیری به عمل بیاوریم به این صورت که ملانژور را به طور کامل داخل خون میگذاریم . خون نوک واطراف ملانژور را با پنبه خوب پاک میکنیم
قبلا چند سی سی از محلول هایم را دریک شیشه ساعت میریزیم. نوک ملانژور را داخل محلول قرار میدهیم ماده هم غلظت را تا ۱۰۱ به درون ملانژور میکشیم لوله لاستیکی را از ملانژور جدا میکنیم. سر وته ملانژور رابین دو انگشت شست و سبابه نگه میداریم.۲ تا ۳ بار تکان می دهیم.
لام هموسیتومتر تمیز را روی میزصاف و تراز قرار میدهیم لامل سنگین تمیز را روی لام قرار میدهیم .ملانژور راعمودی میگیریم  ۱ تا ۲ قطره اول محتوی ملانژور را دور میریزیم با گذاشتن انگشت سبابه در ته ملانژور ریختن محتوی ملانژور را در اختیار میگیریم.یک قطره کوچک از محتوی ملانژور را توسط قراردادن نوک ملانژور در بین لام و لامل هدایت میکنیم. بطوریکه مخلوط خون وماده رقیق کننده به منطقه شمارش نفوذکند. چند دقیقه لام را ثابت میگذاریم تاسلولهابیحرکت شوند.لام را زیر میکروسکوپ قرار میدهیم با عدسی ابژکتیو10xمورد مطالعه قرار میدهیم . مربع بزرگ واقع در وسط صفحه مدرج را شمارش میکنیم.


محاسبه تعداد گلبولهای قرمز:
نحوه شمارش مانند شمارش گلبول سفید می باشد

/ 0 نظر / 58 بازدید