ژلوز صفرا-اسکولین برای باکتروئیدز Bacteriodes Bile Esculin(BBE) Agar

ژلوز صفرا-اسکولین برای باکتروئیدز Bacteriodes Bile Esculin(BBE) Agar

باکتروئیدز صفرا-اسکولین آگار یک محیط ژلوزدار انتخابی افتراقی است که برای بدست آوردن باکتری های گروه باکتروئیدز فرازیلیس مورد استفاده قرار می گیرد.این محیط حاوی صفرا،اسکولین،سیترات آمونیوم فریک،همین،ویتامین K1   و برخی اوقات جنتامایسین، همراه با یک پایه آگار حاوی دانه سویا می باشد.رشد ارگانیسم های غیر از گروه باکتروئیدز فراژیلیس بوسیله صفرا و جنتامایسین مهار می گردد.افزودن همین و ویتامین K1  به آگار سبب کامل شدن آن می گردد،رشد گونه های باکتروئیدز راتحریک می کند.هیدرولیز اسکولین با تبدیل اسکولین به اسکولیتین و بر اثر واکنش با سیترات آمونیوم فریک و ایجاد کلنی های سیاه رنگ تشخیص داده می شود.


/ 1 نظر / 52 بازدید
کیوان

وبلاگ خوش آب و رنگی دارید.امیدوارم در تمام مراحل زندگی موفق باشید.