اقدامات تشخیصی بروسلوز

بطور کلی با توجه به اینکه این بیماری، میتواند با چهره اسپوندیلیت، کلاپس مهره ای ، سایر ضایعات مهره ای، آبسه پاراورتبرال، ساکروایلئیت، استئومیلیت، آرتریت، کوندریت ، دیسفاژی، مننژیت، مننگوآنسفالیت فلج اسپاستیک و سایر انواع فلج ها، اختلال اسفنکتری ، نورز، پسیکوز ، آندوکاردیت، میوکاردیت، پریکاردیت، پنومونیت ، برونکوپنومونی ، پلورزی، آمپیم، ترومبوز ورید های عمقی، کلسیفیکاسیون کلیه، اختلال کلیوی، هیدرونفروز ، سیستیت، کولانژیت ، هیپراسپلنیسم، اوئیت ، گلوکوم ، هیپرسانسیتیویته، پورپورا و پتشی ، آنمی، پان سیتوپنی، پاروتیت و 000 تظاهر نماید مخصوصا در مملکت ایران و بویژه در مناطق هیپرآندمیک به هنگام مواجهه با این چهره ها باید تشخیص بروسلوز را نیز مطرح نمائیم.

 

معیارهای عینی مفید جهت ارزیابی احتمال وجود بروسلوز، شامل علائم فیزیکی، کشت و تستهای سرولوژیک، میباشد و آزمایشات خون محیطی، معمولا کمکی به تشخیص نمیکند و حتی  گاهی گمراه کننده نیز میباشد. مثلا در بروسلوز حاد، وجود لنفوسیت آتیپیک ، ممکن است به مونونوکلئوز عفونی نسبت داده شود با اینحال یافته های نادر ولی مهم هماتولوژیک بروسلوز، شامل آنمی ناشی از هیپراسپلنیسم و ترومبوسیتوپنی میباشد و در بروسلوز خیلی حاد، اریتروفاگوسیتوز با تغییراتی در مغز استخوان که شبیه هیستیوسیتوز است نیز گزارش گردیده است. البته آنمی در بیماری بروسلوز بدون عارضه، نه اهمیتی دارد و نه شایع است ولی درصورت بروز عوارضی نظیر آندوکاردیت و هیپراسپلنیسم بروسلائی، آنمی با شدت متوسطی بروز خواهد کرد.

تعداد گلبولهای سفید خون محیطی، معمولا کاهش یافته و یا طبیعی بوده معمولا لنفوسیتوز نسبی، عارض میگردد و شواهدی دال بر وجود یک عامل سمی ضد گلبولهای سفید پلی مرفونوکلئری، موجود میباشد و ضمنا علاوه بر لنفوسیتوز نسبی، لنفوسیت آتیپیک نیز در خون محیطی، یافت میگردد.

در التهابات حاد و ازجمله در بروسلوز،  CRP  قبل از بالا رفتن  ERS  مثبت میشود و با بهبود بیماری نیز قبل از  ESR  طبیعی میگردد.

 

سرعت رسوب گلبول های قرمز  (ESR) در بروسلوز، ممکن است طبیعی یا افزوده شده باشد. هرچند طی مطالعه ای مشخص شده است که ارتباطی بین سرعت رسوب گلبولهای قرمز و دوره بیماری و عوارض بروسلوز، وجود ندارد.

کشت نمونه ها:

در صورتی که مشکوک به بروسلوز هستیم باید آزمایشگاه میکروبیولوژی را آگاه نمائیم تا جهت اثبات آن از محیط  کشت مناسب، استفاده نمایند و احتیاط  های لازم به هنگام تماس با نمونه هائی که احتمالا حاوی بروسلا هستند را بعمل آورند.

 

 

تشخیص قطعی بروسلوز، با یافتن ارگانیسم ها در نمونه خون، مایعات بدن و نمونه های بافت، حاصل میشود. بطوری که در مبتلایان به بروسلوز حاد ناشی از گونه ملیتنسیس کشت خون در 70% موارد و کشت مغز استخوان در 90% موارد، مثبت میگردد. البته کشت خون در مبتلایان به بروسلوز تحت حاد ناشی از گونه ملیتنسیس، با شیوع چندانی مثبت نمیشود ولی انجام آن قابل توصیه است. ضمنا در عفونت ناشی از بروسلا آبورتوس، کشت خون حتی در بهترین شرایط، در اغلب موارد منفی میشود. در صورت امکان باید از محیط  کشت  Castanedae  که نوعی محیط   Biphasic  است استفاده، نمائیم . شایان ذکر است که کشت مغز استخوان، حتی در صورت منفی بودن کشت خون، ممکن است مثبت باشد و تا مدتی پس از دریافت آنتی میکروبیال نیز مثبت باقی بماند و در مجموع، با پیشرفت بیماری از شیوع باکتریمی کاسته میشود و لذا ممکن است ارگانیسم ها را تنها بتوان از عقده های لنفاوی آلوده یا گرانولوم های موجود در کبد و طحال و استخوان یافت نمود و در مجموع، فقط  20 -  15% موارد بروسلوز را میتوان بوسیله کشت نمونه ها به اثبات رساند و اغلب موارد بیماری بوسیله تست های سرولوژیک، تشخیص داده میشود. در صورتی که محیط  کشت کاستانیدا در دسترس نباشد میتوان از محیط  کشت معمولی حاوی بروس سرم دکستروز ، استفاده نمود و از آزمایشگاه، خواست هفته ای دو مرتبه از این محیط، به محیط  آگار  SD  کشت دهند و از آنجا که بروسلا به کندی در محیط  کشت، رشد می کند باید نمونه را به مدت حداقل 8ـ6 هفته انکوبه کنیــم، هر چند با بهره گیـــری از سیستـم رادیومتریک ، (نظیر  BACTEC  و ایزولاتور Dupont)  می توان ارگانیسم های کشت داده شده را در عرض کمتر از 10 روز، جدا نمود. تشخیص فرضی گونه های مختلف بروسلا براساس ویژگیهای مرفولوژیک و سرولوژیک، ممکن میباشد ولی تشخیص قطعی آنها نیازمند شیوه هائی نظیر متابولیسم اکسیداتیو ، فاژتایپینگ و ژنوتایپینگ، میباشد. ضمنا باید توجه داشته باشیم که گاهی بروسلاها در آزمایشگاه با ارگانیسم هائی نظیر  Moraxella phenylpyruvica ممکن است اشتباه شوند.

تست هاى سرولوژیک

در بروسلوز حاد انسانی، ابتدا  IgM  افزایش می یابد و گاهی  IgM  تنها ایمونوگلوبولینی است که در هفته های اول بیماری یافت میشود و میزان آن در عرض سه ماه پس از شروع عفونت افت میکند. در حالیکه آنتی بادی  IgG  از هفته دوم به بعد شروع به افزایش میکند و در موارد درمان نشده، به مدت حداقل یک سال در حد بالائی باقی می ماند ولی در بیمارانی که بنحو کاملی درمان شده اند میزان آن در عرض شش ماه تا یک سال پس از شروع بیماری به حداقل رسیده و یا کاملا محو میگردد و لذا تداوم افزایش این آنتی بادی، ممکن است ناشی از تداوم ارگانیسم های زنده داخل سلولی در نسوج رتیکولوآندوتلیال یا سایر کانون های عفونت، باشد. همچنین آنتی بادی  IgA  هفته ها بعد از ظاهر شدن  IgG  قابل بررسی است و فاقد ارزش تشخیصی، میباشد.

http://laboratoryscience.persiangig.com/image/6.GIF

نمودار 6ـ سیر تحولات آنتى بادى هاى ضد بروسلائى، در طول بیمارى و درمان آن

 

 

طی عفونت مجدد یا تشدید  (Exacerbation) عفونت قبلی عیار آنتی بادی  IgG  و احتمالا آنتی بادی  IgM  ضد بروسلائی، افزایش می یابد ولی میزان افزایش  IgM  در عود بروسلوز، مورد بحث صاحبنظران میباشد و مطالعات اخیر، حاکی از آنست که طی عود بروسلوز، فقط   IgG  افزایش می یابد.

انواع تست هاى سرولوژیک بروسلوز

1 ) تست آگلوتیناسیون داخل لوله ای استاندارد  (STA) یا تست رایت که  IgM  و  IgG  را مورد ارزیابی، قرار میدهد.

2 ) تست آگلوتیناسیون   2ME  که  IgG  را بررسی مینماید.

3 ) تست کمبس رایت  (Coombs Test) که عمدتا نشان دهنده آنتی بادیهای کلاس  IgG  است. هرچند در صورتیکه در زمینه تست رایت مثبت، اشتباها کمبس رایت نیز انجام شود تمامی آنتی بادی های شرکت کننده در تست رایت، بنحو اولی، در این تست نیز شرکت خواهند نمود. 

4 ) تست فیکساسیون کمپلمان که نشان دهنده آنتی بادی های کلاس  IgG  میباشد. 

5 و6 ) تست های رادیوایمونواسی و  ELISA  که حساسیت و ویژگی آنها نسبت به تست استاندارد و فیکساسیون کمپلمان بیشتر است و نشان دهنده هر دو ایمونوگلوبولین  M  و  G  میباشند0 ولی جهت بررسی یک کلاس بخصوص ایمونوگلوبولین هم قابل تنظیمند و لذا با این تستها میتوان به آسانی بروسلوز حاد را از مزمن و نیز حمله حاد در زمینه مزمن را باز شناخت. به عبارت دیگر آنتی بادی های اختصاصی ضد بروسلائی نوع  IgM  ،  IgG  و  IgA  را میتوان به روش رادیوایمونواسی، مورد بررسی قرارداد. البته مشکلات مربوط  به آنتی بادی های بلوکان و غیر آگلوتینه کننده  (Nonagglutinating) در این تست ها وجود ندارد و در مرحله حاد یا مزمن بیماری میتوان آنتی بادی های اختصاصی را بطور جداگانه، بررسی کرد و زمانی که تفسیر تست های آگلوتیناسیونی، با ابهاماتی مواجه شود میتوان پاسخ را با انجام تست الیزا قطعی نمود. بوسیله تستELISA نیز میتوان با بررسی  IgM  یا  IgG  حالت حاد و مزمن بروسلوز را تفکیک نمود ولی این تست با یرسینیوز نیز واکنش متقاطع، نشان میدهد. 

7 ) تست رزبنگال، رینگ تست و آگلوتیناسیون روی لام که روش های آگلوتیناسیون سریع  (Rapid) میباشند.

تست رایت (Standard Tube Agglutination Test)

گرچه روش های چندی برای اندازه گیری آنتی بادی های ضد بروسلائی، ابداع شده است ولی تست استاندارد آگلوتیناسیونی داخل لوله ای  STA  (یا تست رایت) متداولترین تستی است که مورد استفاده قرار میگیرد و حدود 97% موارد بروسلوزی که از طریق کشت، به اثبات رسیده است به وسیله این تست، عیار افزاینده چهار برابر یا بیشتر را نشان میدهد. 

آنتی ژنی که در این تست استفاده میشود از بروسلا آبورتوس تهیه میشود. زیرا این آنتی ژن با آنتی بادی های ضد بروسلا آبورتوس، ملیتنسیس و سوئیس، واکنش نشان میدهد ولی قادر به ایجاد واکنش با آنتی بادی های ضد بروسلا کنیس نمیباشد و لذا در صورت ظن وجود بروسلا کنیس، باید از تست های سرولوژیک ویژه این بروسلا که بعدا ذکر خواهد شد استفاده گردد.

http://laboratoryscience.persiangig.com/image/7.GIF

نمودار 7ـ وضعیت تست رایت داخل لوله اى در بروسلوز کشت مثبت انسانى در انستیتو رازى حصارک

 بسیاری از منابع معتبر طب عفونی و گرمسیری که در کشورهای خارج، تالیف گردیده است عیار 160: 1  یا بیشتر در تست رایت یا افزایش چهار برابر عیار آنتی بادی در افرادی که بیماری آنها اخیرا حادث شده است را نشان دهنده عفونت قبلی یا فعلی بروسلائی، دانسته اند. هرچند در بیماران مبتلا به بروسلوزی که مدتی پس از شروع بیماری مراجعه نموده اند عیار آنتی بادی ها در حد بالائی قرار داشته و در تست رایت و   2ME  عیار 640 : 1 یا بالاتر مشاهده شده است و بنابراین در اغلب بیماران، عیار آنتی بادی ها در حدی است که بحثی از حداقل عیار با ارزش و افزایش چهار برابر عیار اولیه، پیش نخواهد آمد. با این وجود به دلایلی که بعدا ذکر خواهد شد، حداقل عیار باارزش تست رایت در ایران، قدری پائینتر از 160 : 1 در نظر، گرفته میشود. 

زمان مثبت شدن تست رایت :

در اکثر بیماران مبتلا به بروسلوز، طی هفته های اول تا دوم بیماری، عیار تست رایت ، افزایش می یابد و تقریبا در 80% موارد، عیار آگلوتینین های سرم، در مرحله حاد بیماری به هشت برابر یا بیشتر افزوده میشود و بطور کلی تست رایت، در 97% این بیماران در عرض سه هفته پس از آغاز بیماری، تنها با آزمایش یک نمونه سرم، نتیجه مثبتی را نشان خواهد داد و با انجام تستهای مکرر، در کمتر از 7% موارد، به نحو کاذبی منفی خواهد بود.

 تغییر در عیار تست رایت :

تغییر در عیار تست رایت، زمانی با ارزش و مهم تلقی میشود که افزایشی به میزان چهار برابر یا بیشتر، مشاهده شود و عیار اولیه حداقل 40 : 1 یا بیشتر، به 160 : 1 یا بیشتر، افزایش یابد. به عبارت دیگر، هرچند عیار 160 : 1 یا بیشتر، این تست در منابع خارجی ، مثبت تلقی میشود و نشان دهنده تماس فعلی یا قبلی با ارگانیسم های بروسلائی یا آنتی ژن هائی که با این ارگانیسم ها واکنش متقاطع دارند، میباشد ولی افزایش چهار برابر یا بیشتر در عیار آنتی بادی های ضد بروسلائی در نمونه سرمی که 4ـ1 هفته بعد بررسی شود حاکی از تماس اخیر با بروسلا یا آنتی ژن های شبه بروسلائی، خواهد بود. البته نمونه های سرمی باید طی یک روز و در یک آزمایشگاه، مورد بررسی قرار گیرد و در مجموع ، عیار تست رایت، در اغلب مبتلایان به بروسلوز حاد در عرض 2 -  1 هفته افزایش می یابد و تقریبا در کلیه مبتلایان به این بیماری در عرض سه هفتـه پس از شروع بیماری، تغییرات سرمی  (Seroconversion) حاصل خواهدشد.

  مثبت هاى کاذب تست رایت :

1 ) ابتلاء به وبا.

2 ) ابتلاء به تولارمی .

3 ) ابتلاء به عفونت ناشی از یرسینیا آنتروکولیتیکا .

4 ) تماس با واکسن های حاوی ویبریو کلرا ، فرانسیسلا و یرسینیا .

5 ) عفونتهای ناشی از گونه های سالمونلا ، پسودومونا مالتوفیلا و اشریشیای O116

6) تست بروسلین .

 

در صورتی که مثبت شدن تست رایت، ناشی از وجود آنتی بادی های غیر بروسلائی باشد عیار این آنتی بادی ها در تستهای آگلوتیناسیونی مربوطه، بالاتر از عیاریست که در تست رایت، مشاهده میشود و مثلا در مبتلایان به تولارمی، عیار تست رایت، پائین تر از عیار تست آگلوتیناسیونی تولارمی ، خواهد بود، زیرا مثبت های کاذب، در اثر مداخله آنتی بادی های هترولوگ و مثبت های واقعی، ناشی از آنتی بادی های همولوگ بوده، عیار نوع هترولوگ ، هرگز به اندازه نوع همولوگ ، افزایش نمی یابد و لذا انتظار میرود مثبت های کاذب، همواره از عیار پائین تری برخوردار باشند.

  منفى هاى کاذب تست رایت:

1 ) سرم مبتلایان به بروسلوز ناشی از گونه کنیس، معمولا آنتی ژن استاندارد بروسلا را آگلوتینه نمی کند زیرا با یکدیگر، تشابه آنتی ژنی ندارند و لذا یکی از مواردی که موجب بروز پاسخ منفی کاذب، میشود ابتلاء به بروسلوز ناشی از گونه کنیس میباشد و همان طور که قبلا نیز ذکر شد جهت تشخیص این نوع، بیماری، باید از تست های اختصاصی، استفاده نمود.

2 ) زمانی که سرم بیمار، تا بیش از 320 : 1 و به قولی 1280 : 1 در آزمایشگاه، رقیق نشود به علت احتمال بروز واکنش پروزون ، نتیجه آزمایش، ممکن است به نحو کاذبی منفی ، گزارش شود.

 

3 ) در موارد مزمن بیماری به علت پائین، بودن میزان  IgM  یا عدم وجود آن و دخالت ایمونوگلوبولین های ناقص در واکنش و اشغال گیرنده های آنتی ژنی بوسیله آنها واکنش آگلوتیناسیون ممکن است صورت نگیرد و سومین مورد منفی کاذب را تشکیل دهد. هرچند در چنین مواردی با توسل به آزمایش کمبس رایت و استفاده از آنتی هیومن گلوبولین ، میتوان از بروز چنین واکنشی جلوگیری کرد.

 

4 ) در موارد نقص سیستم آنتی کر سازی و کمبود گاماگلوبولین ها نیز منفی کاذب به بار می آید.

 

5 ) در صورتی که قبل از تشکیل آنتی بادی کافی (مثلا اوائل بیماری حاد) تست رایت، انجام شود به دلیل عدم تولید آنتی بادی های اختصاصی، نتیجه منفی به بار خواهد آمد.

 

جدول 8ـ رابطه کشت هاى مثبت خون و عیار تست رایت طى سه فقره مطالعه در ایران

 

بیمارستان امام

انستیتو رازی

بیمارستان لقمان

عیار تست رایت

7%

1%

0

0

0%

0%

/ 2 نظر / 233 بازدید
َArian

That was awesome:)