پست های ارسال شده در مرداد سال 1389

ژلوز صفرا-اسکولین برای باکتروئیدز Bacteriodes Bile Esculin(BBE) Agar

ژلوز صفرا-اسکولین برای باکتروئیدز Bacteriodes Bile Esculin(BBE) Agar باکتروئیدز صفرا-اسکولین آگار یک محیط ژلوزدار انتخابی افتراقی است که برای بدست آوردن ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 156 بازدید