هنگام رنگ آمیزی لام خون محیطی نکات زیر را به یاد داشته باشید

١-جهت رقیق کردن رنگ گیمسا از بافر استفاده کنید ، در صورتیکه بافر در دسترسشما نیست می توانید از آب شیر استفاده کنید ولی هیچ گاه از آب مقطراستفاده نکنید .
 ٢-
جهت رنگ آمیزی با رنگ گیمسا با از محلول 5-3 درصد استفاده نمایید .
٣- مدت زمان رنگ آمیزی برای بررسی لام خون محیطی از نظر انگل ملاریا 30 تا 45دقیقه می باشد اگر زمان رنگ آمیزی بیشتر از 45 دقیقه شود تشخیص انگل مشکلخواهد شد.
۴-هنگامی که تعداد لامها کم است می توانید جهت تهیه محلول گیمسا به ازای هر میلی لیتر بافر 1 تا 2 قطره رنگ اضافه نمایید .
۵-محلول گیمسای آماده شده فقط یک روز قابل استفاده می باشد .
۶-قبل از اینکه سبد لامها را داخل محلول گیمسا بگذارید جلای فلزی روی محلول را با استفاده از کاغذ صافی بردارید .
٧-  اگر تعداد لامها کم است می توانید لام را بر روی پایه رنگ آمیزی قرار دادهومحلول گیمسا را بر روی آن بریزید در این صورت بعد از اتمام زمان رنگآمیزی با استفاده از یک بشر به آرامی مقداری آب از یک گوشه بر روی لامبریزید تا لام شسته شود .

/ 0 نظر / 85 بازدید