آنالیز میکروسکوپی رسوب ادرار

در ذیل مواد مختلفی که ممکن است در ادرار دیده شود و نیز شایعترین ععل هر مورد را ذکر میکنیم:

گلبولهای قرمز:تروما،پیلونفریت،سل دستگاه ادراری تناسلی،سیستیت،پروستاتیت،سنگهای ادراری،تومورها(خوش خیم و بدخیم)،اختلال انعقادی و علل دیگر که مربوط به وجود خون در ادرار می شود از قبیل:خون قاعدگی در زنان،کلیه های پلی سیستیک،نفریت بینابینی،کم خونی همولتیک،واکنش نسبت به تزریق خون،سوختگی.
گلبولهای سفید:عفونت در هر قسمت از دستگاه تناسلی،سل،تومورهای کلیوی،گلومرونفریت حاد،در معرض اشعه قرار گرفتن،نفریت بینابینی(در اثر سوءمصرف داروهای مسکن).
سلولهای اپیتلیال:نکروز حاد توبولی،التهاب نکروز دهنده پاپیها(Necrotizing Papillitis) ،البته در اکثر موارد منشا سلولهای اپیتلیال در ادرار مجرای ادراری است و لذا اهمیت بالینی ندارد.
انگلها:تریکوموناس واژینالیس،شیستوزوماهماتوبیوم.
قارچها:
کاندیدا آلبیکانس(به خصوص در دیابتی ها،بیماران دچار سرکوب ایمنی یا افرادی که عفونت قارچی واژن دارند).
اسپرماتوزوآ:به صورت طبیعی بعد از مقاربت یا احتلام شبانه در ادرار دیده می شود.
کریستالها:به دو گروه تقسیم می شوند:
1)کریستالهای غیرطبیعی:سیستین(Cystine)،سولفونامید،لوسین،تیروزین،کلسترول.
2)کریستالهای طبیعی:به دو گروه تقسیم می شوند:
الف)در ادرار اسیدی:اگزالات کلسیم(به شکل کریستالهای چهرگوشی است که در مرکز آنها یک ضربدر دیده می شود)،اسید اوریک.
ب)در ادرار قلیایی:کربنات کلسیم،تریپل فسفات(شبیه در تابوت است).
آلودگیهای اتفاقی نمونه ادرار:الیاف پنبه،مو،فیبرهای چوب و مواد بی شکل(آمورف)که البته هیچ کدام اهمیتی ندارند.
موکوس:در صورتی که مقادیر زیادی موکوس مشاهده شود،بیماریهای مجرا مطرح می شوند(Urethral Disease).
سلولهای Glitter:گلبولهای سفیدی هستند که در محلول هیپرتون لیز شده اند.
کستها(Casts):مشاهده کست در ادرار وجود بیماریهایی را مطرح می کند که کاملا یا در قسمتی از پروسه خود کلیه را درگیر می سازند.انواع کستهای ادراری عبارتند از:
1-کست هیالین:فقط در صورتی قابل قبول است که به تعداد زاید(numerous)گزارش شود و مطرح کننده افزایش فشارخون خوشخیم و سندرم نفروتیک است.
2-کست گلبول قرمز(RBC Cast):گلومرونفریت حاد،نفریت لوپوسی،آندوکاردیت تحت حاد باکتریایی،بیماری گود پاسچر(GoodPastures) گلومرونفریت بعد از عفونت استرپتوکوکی (PSGN) و واسکولیت،افزایش فشارخون بدخیم.
3-کست گلبول سفید(WBC Cast):پیلونفریت.
4-کست سلولهای اپیتلیال:ضایعات توبولی،نفروتوکسین،ویروس.
5-کست دانه های گرانولر(Granular Cast):شکستن کستهای سلولی منجر به ایجاد این کستها می شود و خود این کستها نیز به کستهای مومی (Waxy Casts) تبدیل می شوند.
6-کست مومی(Waxy):(مرحله انتهایی کست گرانولر) بیماری مزمن پیشرفته کلیوی،آمیلوئیدوز.
7-کست چربی:سندرم نفروتیک،دیابت قندی،تخریب سلولهای توبولهای کلیوی.
8-کست پهن(Broad): بیماری مزمن کلیوی

/ 0 نظر / 913 بازدید