رنج نرمال تست خون

Ascorbic Acid                                                              0.4 - 1.5 mg/dL

Bicarbonate                                          18 - 23 mEq/L (carbon dioxide content)

 
Bilirubin  Direct:                                                             up to 0.4 mg/dL
                                                                           Total: up to 1.0 mg/dL

Blood Volume                                                  8.5 - 9.1% of total body weight


Calcium                              8.5 - 10.5 mg/dL (normally slightly higher in children)

Carbon Dioxide Pressure                                                     35 - 45 mm Hg

Carbon Monoxide                                          Less than 5% of total hemoglobin

CD4 Cell Count                                                            500 - 1500

cells/µLCeruloplasmin                                                   15 - 60mg/dL

Chloride                                                                98 - 106 mEq/L        

Copper Total:                                                            70 - 150 µg/d


Creatine Kinase (CK or CPK)                                         Male: 38 - 174 units/L 
                                                                            Female: 96 - 140 units/L
 


Creatine Kinase Isoenzymes                                              5% MB or less

 
Creatinine                                                                     0.6 - 1.2 mg/dL

Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR or Sed-Rate)           Male: 1 - 13 mm/hr
                                                                               Female: 1 - 20 mm/hr

 
Glucose  Tested after fasting:                                        70 - 110 mg/dL

Hematocrit                                                              Male : 45 - 62%
                                                                            Female: 37 - 48%

Hemoglobin                                                              Male: 13 - 18 gm/dL
                                                                           Female: 12 - 16 gm/dL

Iron                                                  60 - 160 µg/dL (normally higher in males)

Iron-binding Capacity                                                     250 - 460 µg/dL


Lactate (lactic acid)                                             Venous: 4.5 - 19.8 mg/dL
                                                                         Arterial:4.5 - 14.4 mg/dL
Lactic Dehydrogenase                                                    50 - 150 units/L

Lead                                     40 µg/dL or less (normally much lower in children)

Lipase                                                                       10 - 150 units/L

Zinc B-Zn                                                                70 - 102µmol/L 

Cholesterol  Less than              225 mg/dL (for age 40-49 yr; increases with age)

 
Triglycerides                                                    10 - 29 years    53 - 104 mg/dL
                                                                    30 - 39 years    55 - 115 mg/dL
                                                                    40 - 49 years    66 - 139 mg/dL
                                                                    50 - 59 years    75 - 163 mg/dL
                                                                    60 - 69 years    78 - 158 mg/dL
                                                                       >  70 years    83 - 141 mg/dL
Magnesium                                                                       1.5 - 2.0 mEq/L

Mean Corpuscular Hemoglobin (MCH)                                27 - 32 pg/cell

Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration (MCHC)     32 - 36% hemoglobin/cell

Mean Corpuscular Volume (MCV)                                   76 - 100 cu µm

Osmolality                                                          280 - 296 mOsm/kg water

Oxygen Pressure                                                           83 - 100 mm Hg

Oxygen Saturation (arterial)                                                96 - 100%

Phosphatase, Prostatic                              0 - 3 units/dL (Bodansky units) (acid)

Phosphatase      50 - 160 units/L        (normally higher in infants and adolescents)

 
Phosphorus                                                       3.0 - 4.5 mg/dL (inorganic)

Platelet Count                                                        150,000-350,000/mL

Potassium                                                                      3.5 - 5.0mEq/L

Prostate-Specific Antigen (PSA)                 0 - 4 ng/mL (likely higher with age)

Proteins:
                                                             Total  6.0 - 8.4 gm/dL
                                                             Albumin  3.5 - 5.0 gm/dL
                                                            Globulin  2.3 - 3.5 gm/dL


Prothrombin (PTT)                                                     25 - 41 sec


Pyruvic Acid                                                            0.3 - 0.9 mg/dL

Red Blood Cell Count (RBC)                                4.2 - 6.9 million/µL/cu mm Sodium                                                                   135 - 145 mEq/L

Thyroid-Stimulating Hormone (TSH)                             0.5 - 6.0 µ units/mL

Transaminase: 
                                                                Alanine (ALT)  1 - 21 units/L 
                                                                Aspartate (AST)  7 - 27 units/L 

Urea Nitrogen (BUN)                                                           7 - 18 mg/dL

BUN/Creatinine Ratio                                                                   5 - 35

Uric Acid                              Male 2.1 to 8.5 mg/dL (likely higher with age)
                                         Female      2.0 to 7.0 mg/dL (likely higher with age)

Vitamin A                                                                         30 - 65 µg/dL

WBC (leukocyte count and white Blood cell count)               4.3-10.8 × 103/mm3

White Blood Cell Count (WBC)                              4,300 - 10,800 cells/µL/cu mm

/ 1 نظر / 712 بازدید
فرزانه

واقعا متشکرم از وبلاگ فوق العاده تون.سر سه سوت تمام اطلاعاتی رو که فکر میکردم پراکنده است به دست اوردم.[راک]