سندروم پیرسون pearson`s syndrom

سندروم پیرسون یک سیتوپاتی میتوکندریال بوده و در آن بجای نقص اختصاصی در سنتز هم،عملکرد بد میتوکندری ها سبب اریتروپوئز سیدروبلاستیک می شود.

:یافته های خون محیطی

نوتروپنی

کم خونیسیدروبلاستیک


:یافته های مغز استخوان

واکوئل دار شدن پیش ساز های هماتوپوئتیک

 


/ 0 نظر / 52 بازدید