ناسزا


ناسزاگفتن آن دلبرشیرین عجب است 

ناسزاگفت که تادل به سزایی برسد

هروقت یک کسی آمد وناسزایی به شماگفت بدانید که یک صفتی دروجود شما بوده که استحقاق این ناسزا را پیدا کرده اید ونبایدازدست آن  فردناراحت شویدبلکه بایدآن فرد می آمد وشماراآگاه می کرد ازآن ناسزایی که دروجودشماهست و اوآمده ویک هدیه ای پبه شما داده 

بنابراین رنجش ازکسی نباید داشت ولی باخدای خودتان صحبت کنیدوببینید که چه کاربدی کرده بودید که آن فردرافرستاده سراغ شما وبدانیدکه آن ناسزارااوگفته تا که هوشیارتان کند وخوبتان کندوآن فردماموری بیش نبوده بررساندن آن قبض ورنجش اگرازاو داشته باشید نشانه کافری   وجهل وخودبینی است

وفاکنیم وملامت کشیم وخوش باشیم

که درطریقت ما کافری است رنجیدن

دکتر الهی قمشه ای

/ 0 نظر / 29 بازدید